Regulamin

Regulamin zawiera kolejno: Regulamin korzystania z serwisu www.SeeBloggers.pl oraz Regulamin Plebiscytu #Hashtagi Roku powered by See Bloggers Łódź. 

 

Regulamin korzystania z serwisu www.SeeBloggers.pl

 

1. Postanowienia Ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Partnerów i Sponsorów Festiwalu, których Organizatorem jest spółka See Bloggers sp. z o.o.,z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Czynna 5, 93-359 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000555610, adres strony internetowej www.seebloggers.pl, adres e-mail: [email protected].
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 1. Organizator: See Bloggers sp. z o.o.
 2. Zamawiający: osoba fizyczna dokonująca zapisu na newsletter seebloggers poprzez formularz online dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wydarzenia: www.SeeBloggers.pl.
 3. Festiwal: wydarzenie o nazwie See Bloggers Łódź odbywające się na terenie i w czasie wskazanym na stronie internetowej Wydarzenia, przeznaczone dla blogerów, youtuberów, twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia.
 4. Rejestracja: proces zapisu dokonywany przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.SeeBloggers.pl) mający na celu uzyskanie Potwierdzenia Udziału uczestnictwa w Festiwalu.
 5. Strona wydarzenia: oficjalna strona internetowa Festiwalu mająca na celu promocję wydarzenia o nazwie See Bloggers Łódź oraz umożliwiająca rejestrację uczestników znajdująca się pod adresem www.SeeBloggers.pl
 6. Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Festiwalu w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online znajdujący się na stronie www.SeeBloggers.pl.
 7. Uczestnik: osoba fizyczna, będąca twórcą internetowym, która dokonała rejestracji na Festiwal poprzez formularz online dostępny na Stronie internetowej wydarzenia, która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną. Przez twórcę internetowego rozumie się osobę fizyczną, która tworzy indywidualne treści w Internecie za pośrednictwem własnego bloga, strony internetowej lub kanału w mediach społecznościowych.
 8. Partner: osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnej umowy partnerskiej uczestniczy w Festiwalu. Partnerem Festiwalu mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Festiwalu.
 9. Sponsor: osoba prawna, która na podstawie odrębnej umowy sponsorskiej przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Wydarzenia oraz promocji własnej.

 

2. Zgłoszenie udziału

 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Festiwal i zaakceptowanie przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika jest równoznaczne z udziałem w Plebiscycie #Hashtagi Roku.
 4. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla twórców internetowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron www oraz innych danych osób biorących udział w Festiwalu niezbędnych do informowania o wydarzeniu lub przekazaniu informacji do Partnera wydarzenia celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy uczestnikiem, a Organizatorem lub Partnerem wydarzenia.
 7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Festiwalu oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected], niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 8. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje wszystkie zgłoszenia i wybiera twórców internetowych, którzy zostaną zaproszone na wydarzenie.
 9. Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału nie później niż 20 dni po zakończonej rejestracji uczestników.
 10. Organizator ma prawo odmówić Zamawiającemu udziału w Festiwalu bez podania przyczyny.
 11. Organizator nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi odmownych do Zamawiających, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Festiwalu.
 12.  Organizator nie ponosi kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia ani leczenia uczestników wydarzenia.

 

3. Zmiana danych osobowych

 

 1. Zamawiający ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres [email protected].
 2. Zamawiający ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: [email protected].

 

4. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są określone w Polityce prywatności See Bloggers.

 

5. Odpowiedzialność Uczestników

 

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Festiwalu i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Sponsorów. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected], niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji. Uczestnik wyraża zgodę na rzecz Organizatora do opublikowania zdjęć oraz filmów w Festiwalu i wykorzystania ich przez Organizatora lub wyznaczone przez niego podmioty w celach zmierzających do promocji wydarzeń organizowanych przez Organizatora, spółki zależne lub partnerów wydarzenia o ile Organizator wyrazi zgodę na takie działania. Pola eksploatacji na których mogą być wykorzystane zdjęcia i filmy to w szczególności: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć i filmów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik może cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie informacji środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected]
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za powstałe z jego winy zniszczenia.

 

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Koszt przejazdu na Festiwal Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Festiwalu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Festiwalu w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 4. Akceptacja Regulaminu Festiwalu stanowi jednoczesną zgodę na warunki zawarte w polityce prywatności Organizatora.
 5. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na [email protected]. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

Regulamin

PLEBISCYTU #HASHTAGI ROKU POWERED BY SEE BLOGGERS ŁÓDŹ

„Plebiscyt #Hashtagi Roku powered by See Bloggers Łódź” (zwany dalej Plebiscytem) organizowany jest przez spółkę See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000555610, NIP: 5862296834 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres strony internetowej www.seebloggers.pl, adres e-mail: [email protected].

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Festiwal i zaakceptowanie przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika jest równoznaczne z udziałem w Plebiscycie.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej, użyte w jego tekście określenia oznaczają:

 1. Organizator – See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000555610, NIP: 5862296834 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres strony internetowej www.seebloggers.pl, adres email: [email protected];
 2. Plebiscyt – Plebiscyt #Hashtagi Roku którego zasady opisane są w niniejszym Regulaminie;
 3. Rejestracja – proces zapisu dokonywany przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.SeeBloggers.pl) mający na celu uzyskanie Potwierdzenia Udziału uczestnictwa w Festiwalu;
 4. Potwierdzenie udziału – komunikat o akceptacji udziału Uczestnika w Festiwalu wysyłany przez Organizatora Festiwalu w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online znajdujący się na stronie www.SeeBloggers.pl;
 5. Uczestnik, Twórca – osoba fizyczna, będąca twórcą internetowym, która dokonała rejestracji na Festiwal poprzez formularz online dostępny na Stronie internetowej wydarzenia, która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną. Przez twórcę internetowego rozumie się osobę fizyczną, która tworzy indywidualne treści w Internecie za pośrednictwem własnego bloga, strony internetowej lub kanału w mediach społecznościowych;
 6. Jury  – specjaliści, dziennikarze oraz osoby znane w branży influencer marketingu, których zadaniem jest ocena Uczestników w celu wyłonienia zwycięzców Plebiscytu
 7. Regulamin SeeBloggers – regulamin Festiwalu zawierający prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora;
 8. Festiwal – wydarzenie o nazwie See Bloggers Łódź odbywające się na terenie i w terminie wskazanym na stronie internetowej www.seebloggers.pl przeznaczone dla blogerów, youtuberów, twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy Uczestnikami;
 9. Regulamin – Regulamin Plebiscytu zorganizowanego przez Organizatora zawierający zasady Plebiscytu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora;
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez potencjalnego Uczestnika Festiwalu polegająca na wypełnieniu i wysłaniu formularza online.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Uczestników Festiwalu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora, a także partnerów i sponsorów Festiwalu. 
 2. Rejestrując się na Festiwal Uczestnik bierze udział w Plebiscycie #Hashtagi Roku, w kategorii Odkrycie See Bloggers Łódź. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Plebiscycie w sposób opisany w §3 ust. 5 Regulaminu.
 3. Plebiscyt polega na wybraniu oraz nagrodzeniu Uczestnika będącego Odkryciem See Bloggers, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, jak również nagrodzeniu innych kanałów w kategoriach określonych przez Organizatora, niezależnie od tego czy autorzy kanałów społecznościowych są Uczestnikami Festiwalu. 
 4. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest konkursem, grą losową loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnik Plebiscytu przystępując do Plebiscytu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzanie przez Organizatora dla celów organizacji Plebiscytu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO). Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu organizacji Plebiscytu, a także w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika mogą być powierzone przez Organizatora w szczególności sponsorom Festiwalu, a także podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, np. w związku z obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem oprogramowania w postaci usługi. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Okres przetwarzania danych osobowych jest zbieżny z okresem organizacji Festiwalu oraz poinformowania Uczestników o kolejnych edycjach Festiwalu oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Wskazanie wymaganych przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia uczestnictwo w Plebiscycie oraz Festiwalu, a w przypadku wygranej, także doręczenie nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron internetowych oraz innych danych osób biorących udział w Plebiscycie niezbędnych do informowania o Festiwalu lub przekazaniu informacji do partnerów Festiwalu celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem lub Partnerem Festiwalu.
 7. Wszelkie postanowienia Regulaminu See Bloggers stosuje się odpowiednio.

3. Zasady Plebiscytu w kategorii Odkrycie See Bloggers

 1. W kategorii Odkrycie See Bloggers Łódź  może wziąć udział każdy Uczestnik, który zgłosi swój kanał prowadzony w dowolnych mediach społecznościowych, a w szczególności: blog, kanał na Facebooku, Instagramie, YouTube.
 2. W kategorii Odkrycie See Bloggers Łódź serwis monitoringu mediów społecznościowych InfluTool wyłoni 100 (słownie: sto) osób z największymi zasięgami online spośród Uczestników. Kanały tych 100 (słownie: stu) uczestników będą opublikowane na stronie internetowej See Bloggers.
 3. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość oddania jednego głosu na wybranego Uczestnika wyłonionego zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Głosowanie będzie trwało do terminu określonego przez Organizatora. Informacja o terminie zakończenia głosowania zostanie ujawniona na stronie internetowej See Bloggers.
 4. Po zakończeniu głosowania zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu zostanie ogłoszona lista 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników z największą liczbą głosów, a o głównym zwycięzcy Plebiscytu w kategorii Odkrycie See Bloggers Łódź  zadecyduje Jury i ogłosi go oraz wręczy nagrody na Gali #Hashtagi Roku. 
 5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Plebiscycie w kategorii Odkrycie See Bloggers Łódź. W celu rezygnacji Uczestnik powinien napisać wiadomość e-mail o treści: “Rezygnuję z udziału w Plebiscycie #Hashtagi Roku w kategorii Odkrycie See Bloggers Łódź” wskazując swoje dane identyfikujące. Wiadomość e-mail powinna być wysłana z adresu e-mail Uczestnika użytego podczas rejestracji na adres e-mail: [email protected].

4. Zasady Plebiscytu w innych kategoriach

 1. Nominacje w kategoriach Bloger, TikToker, YouTuber, Instagramer, Influencer, Osoba Publiczna, Influencer odpowiedzialny społecznie przyznawane będą autorom kanałów na podstawie zasięgów online wszystkich kanałów w różnych mediach społecznościowych oraz subiektywnych i niezależnych opinii członków Jury, niezależnie od tego czy kanały te należą do Uczestników Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kategorii specjalnych, których zasady i nagrody zostaną określone przez Organizatora lub inny podmiot wskazany przez Organizatora.
 2. Zasięgi kanałów będą mierzone według metodologii wybranej przez Organizatora z wykorzystaniem narzędzi monitoringu mediów społecznościowych Unamo lub InfluTool.
 3. InfluTool typuje wybrane kanały w mediach społecznościowych należących do influencerów w każdej z kategorii o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, według własnego uznania opierając swoją decyzję o zasięgi online, jakie osiągają wybrani influencerzy. Na tej podstawie Jury oraz subiektywnych i niezależnych opinii członków Jury
 4. Po wytypowaniu przez InfluTool wybranych kanałów w mediach społecznościowych Jury decyduje o zwycięzcy w każdej z poszczególnych kategorii o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 5. Zwycięzca każdej z poszczególnych kategorii o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu otrzymuje nagrodę główną podczas Gali #Hashtagi Roku. 

5. Gala #Hashtagi Roku 

 1. Nagrody we wszystkich kategoriach zostaną wręczone na Gali #Hashtagi  Roku, która odbędzie się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej See Bloggers w osobnej zakładce #Hashtagi Roku.
 2. Partner lub Sponsor Festiwalu, za uprzednią zgodą Organizatora, może według własnego uznania przyznać własne dodatkowe nagrody. Nagroda dodatkowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie w pełni sfinansowana przez odpowiednio Partnera lub Sponsora Festiwalu przyznającego nagrodę dodatkową.
 3. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej See Bloggers.
 4. Nagrody w Plebiscycie mają charakter niepieniężny i będą przedmiotami sponsorowanymi przez partnerów i sponsorów Festiwalu. Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone przez odpowiedniego partnera lub sponsora Festiwalu. 
 5. Gala #Hashtagi Roku jest wydarzeniem zwieńczającym Plebiscyt #Hashtagi Roku. 

6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Plebiscycie, Uczestnik może składać drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 2. Reklamację należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika. 
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty ich wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, może on zwrócić się do Organizatora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

7. Opodatkowanie Nagród

 1. Kwoty Nagród uzyskanych w Plebiscycie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej odpowiedni procent wartości danej Nagrody. W takim przypadku część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 3. W przypadku, gdy zwolnienie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie miało zastosowania, płatnikiem podatku jest Partner lub Sponsor fundujący nagrodę.
 4. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszego Plebiscytu ust. 1 powyżej przestaje obowiązywać, a Partner lub Sponsor fundujący nagrodę oraz Uczestnik mają obowiązek stosowania aktualnie obowiązujących zasad podatkowych.

8. Postanowienia końcowe

 1. W ramach Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się:
 1. nie używać aplikacji, programów komputerowych ani algorytmów umożliwiających nieuczciwą automatyzację czynności związanych z Plebiscytem;
 2. nie rozsyłać dużej ilości informacji o jednakowej treści do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności informacji związanych nawet pośrednio z Promocją;
 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu See Bloggers, Organizator może według własnego uznania wykluczyć Uczestnika z Plebiscytu oraz odmówić wydania nagrody.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.seebloggers.pl oraz możliwa do pobrania w formacie PDF.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, niemniej aktualizacje informacji dotyczących terminu i miejsca wydarzenia będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej See Bloggers.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Plebiscytu powinny być rozstrzygane polubownie.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin See Bloggers.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej See Bloggers.
Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Where to find us
Social media