Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników cenimy bardzo wysoko, dlatego kładziemy szczególny nacisk na przestrzeganie zasad ochrony danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego SeeBloggers.pl

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usługi See Bloggers, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

§ 1

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610 reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu zwana dalej See Bloggers lub Organizator, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Subskrybentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Użyty w niniejszej Polityce Prywatności termin „gromadzenie i przetwarzanie danych” obejmuje zarówno wykorzystanie plików cookies na komputerze Użytkownika, Subskrybenta lub osoby odwiedzającej naszą stronę, jak i gromadzenie oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych, a także pozostałe sposoby przetwarzania danych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w związku ze świadczeniem usługi See Bloggers

3. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Należy wziąć pod uwagę, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się ograniczeniami w korzystaniu z funkcjonalności serwisu.

4. Gromadzimy dane, by ulepszać serwis oraz badać potrzeby użytkowników usługi See Bloggers

§ 2

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. See Bloggers sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz usługi See Bloggers,  w zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, a także inne informacje niezbędne do użytkowania Serwisu.

2. Po usunięciu Konta See Bloggers obowiązany jest do przechowywania danych Klienta, danych Subskrybentów, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących Konta w okresie nie krótszym niż 60 dni (w przypadku Darmowego Konta Testowego) bądź 90 dni (w przypadku Konta płatnego). Przetwarzanie danych osobowych przez See Bloggers po usunięciu Konta będzie obejmować wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych przez uprawnione organy. Po upływie powyższych okresów (60 lub 90 dni) dane zostaną trwale usunięte z systemu i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Stosownie do żądania Klienta, dane zostaną zwrócone Klientowi bądź trwale zniszczone.

3. See Bloggers zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. See Bloggers zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 3

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Użytkowników, Subskrybentów oraz osób odwiedzających stronę www.See Bloggers.pl jest dla nas piorytetem.  Za każdym razem, kiedy Użytkownik w formularzu rejestracji udostępnia swoje dane wymagające szczególnej ochrony, stosujemy system szyfrowania certyfikatem SSL (secure socket layer).

§ 4

PHISHING

Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, a także innym nielegalnym praktykom określane mianem „phishing” jest jednym z naszych głównych zadań. W tym celu wszelkie dane, w tym login oraz hasło dostępu do konta Użytkownika gromadzone są w pełni bezpieczny sposób.

§ 5

NARUSZENIA PRAW

Dane gromadzone i przetwarzane przez See Bloggers mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

1) ochrony praw See Bloggers lub osób trzecich,

2) ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób,

3) zapobiegnięcia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym,

4) we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 6

INFORMACJA HANDLOWA

See Bloggers zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom i Subskrybentom niezamówionych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Serwisu lub Subskrybentów ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością See Bloggers i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom i Subskrybentom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

§ 7

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania, zmieniania i usuwania przetwarzanych danych w każdym czasie. Żądanie usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkownika może wiązać się z koniecznością wyłączenia dostępu do jego konta.

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym natychmiast po każdej zmianie tych danych.

3. See Bloggers uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

MAŁOLETNI

1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Użytkownik oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.

2. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Użytkownikom i Subskrybentom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

§ 9

LINKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec See Bloggers), które przekierowują na zewnętrzną stronę internetową. Takie odesłania nie mogą być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy See Bloggers a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Konsultantów See Bloggers.

3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.See Bloggers.pl w zakładce „Polityka prywatności”, w związku z czym zalecamy naszym Użytkownikom i Subskrybentom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.