Regulamin

Regulamin

Regulamin zawiera kolejno: Regulamin korzystania z serwisu www.SeeBloggers.pl oraz Regulamin Plebiscytu na Influencera Roku 2018 powered by See Bloggers Łódź.

Regulamin korzystania z serwisu www.SeeBloggers.pl

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Partnerów i Sponsorów Konferencji, których Organizatorem jest spółka See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610 reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu zwana dalej See Bloggers lub Organizatorem, adres strony internetowej www.seebloggers.pl, adres e-mail: [email protected].
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 1. Organizator: See Bloggers sp. z o.o.
 2. Zamawiający: osoba fizyczna dokonująca zapisu na newsletter seebloggers poprzez formularz online dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wydarzenia: www.SeeBloggers.pl.
 3. Konferencja: wydarzenie o nazwie See Bloggers Łódź odbywające się na terenie centrum kultury EC1 w Łodzi w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przeznaczone dla blogerów, youtuberów, twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia.
 4. Rejestracja: proces zapisu dokonywany przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.SeeBloggers.pl) mający na celu uzyskanie Potwierdzenia Udziału uczestnictwa w Konferencji.
 5. Strona wydarzenia: oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję wydarzenia o nazwie See Bloggers Łódź oraz umożliwiająca rejestrację uczestników znajdująca się pod adresem www.SeeBloggers.pl
 6. Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online znajdujący się na stronie www.SeeBloggers.pl.
 7. Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Wydarzenia, która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.
 8. Partner: osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych zapisów uczestniczy w Konferencji. Partnerem konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji.
 9. Sponsor: osoba prawna, która na podstawie odrębnych przepisów przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Wydarzenia oraz promocji własnej.
 • 2. Zgłoszenie udziału
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Konferencję i zaakceptowanie przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika jest równoznaczne z udziałem w Plebiscycie na Influencera Roku
 4. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla twórców internetowych, blogerów i vlogerów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron www oraz innych danych osób biorących udział w Konferencji niezbędnych do informowania o wydarzeniu lub przekazaniu informacji do partnera wydarzenia celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy uczestnikiem, a Organizatorem lub partnerem wydarzenia.
 7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected], niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 8. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje wszystkie zgłoszenia i wybiera twórców internetowych, którzy zostaną zaproszone na wydarzenie.
 9. Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału nie później niż 10 dni po zakończonej rejestracji uczestników
 10. Organizator ma prawo odmówić Zamawiającemu udziału w konferencji bez podania przyczyny.
 11. Organizator nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi odmownych do Zamawiających, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Konferencji.
 12. Udział w konferencji dla zakwalifikowanych Uczestników jest darmowy.
 13. Organizator nie ponosi kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ani leczenia uczestników wydarzenia.
 • 3. Zmiana danych osobowych
 1. Zamawiający ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres [email protected]
 2. Zamawiający ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: [email protected]
 • 4. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Zamawiających przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz przez okres 5 lat po zakończonym Wydarzeniu
 2. Zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 • 5. Odpowiedzialność Uczestników
 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Sponsorów . Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected], niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji. Uczestnik wyraża zgodę na rzecz Organizatora do opublikowania zdjęć oraz filmów w konferencji i wykorzystania ich przez Organizatora lub wyznaczone przez niego podmioty w celach zmierzających do promocji wydarzeń organizowanych przez Organizatora, spółki zależne lub partnerów wydarzenia o ile Organizator wyrazi zgodę na takie działania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za powstałe z jego winy zniszczenia.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 4. Akceptacja Regulaminu Konferencji stanowi jednoczesną zgodę na warunki zawarte w polityce prywatności Organizatora
 5. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na [email protected]świadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.04.2018 roku.

 

 

REGULAMIN
PLEBISCYTU NA INFLUENCERA ROKU 2018 POWERED BY SEE BLOGGERS ŁÓDŹ

 

 • 1. Postanowienia ogólne

„Plebiscyt na Influencera 2018 powered by See Bloggers Łódź” (zwany dalej Plebiscytem) organizowana jest przez See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610, reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu zwana dalej See Bloggers lub Organizatorem, adres strony internetowej www.seebloggers.pl, adres e-mail: [email protected].

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Konferencję i zaakceptowanie przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika jest równoznaczne z udziałem w Plebiscycie.

 1. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Uczestników See Bloggers Łódź oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora, a także partnerów i sponsorów Konferencji.
 2. Rejestrując się na wydarzenie See Bloggers Łódź Uczestnik bierze udział w Plebiscycie Odkrycie Roku - nagroda od Twórców. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Plebiscycie w sposób opisany w §3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Plebiscyt polega na wybraniu oraz nagrodzeniu Uczestnika będącego Odkryciem Roku 2018 - nagrodą od Twórców, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, jak również nagrodzeniu innych kanałów w kategoriach - Bloger, Twórca Wideo, Instagramer, Influencer oraz Odkrycie Roku, niezależnie od tego czy autorzy kanałów społecznościowych są Uczestnikami Konferencji.
 4. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest konkursem, grą losową loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
 5. Uczestnik Plebiscytu przystępując do Plebiscytu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzanie przez Organizatora dla celów organizacji Plebiscytu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO). Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu organizacji Plebiscytu, a także w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika mogą być powierzone przez Organizatora w szczególności sponsorom Konferencji, a także podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, np. w związku z obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem oprogramowania w postaci usługi. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Okres przetwarzania danych osobowych jest zbieżny z okresem organizacji Konferencji oraz poinformowania Uczestników o kolejnych edycjach Konferencji oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Wskazanie wymaganych przez Organizatora danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia uczestnictwo w Plebiscycie oraz Konferencji, a w przypadku wygranej, także doręczenie nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron internetowych oraz innych danych osób biorących udział w Plebiscycie niezbędnych do informowania o Konferencji lub przekazaniu informacji do partnerów Konferencji celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem lub Partnerem Konferencji.
 7. Wszelkie postanowienia Regulaminu See Bloggers stosuje się odpowiednio.

 

 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej, użyte w jego tekście określenia oznaczają:

 1. Organizator – See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610, adres strony internetowej www.seebloggers.pl, adres email: [email protected];
 2. Plebiscyt – Plebiscyt na Influencera Roku 2018 w kategorii Odkrycie Roku, którego zasady opisane są w niniejszym Regulaminie;
 3. Rejestracja - proces zapisu dokonywany przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.SeeBloggers.pl) mający na celu uzyskanie Potwierdzenia Udziału uczestnictwa w Konferencji;
 4. Potwierdzenie udziału - komunikat o akceptacji udziału Uczestnika w Konferencji wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online znajdujący się na stronie www.SeeBloggers.pl;
 5. Uczestnik, Twórca - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Konferencji, która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.
 6. Regulamin SeeBloggers – regulamin Konferencji zawierający prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora;
 7. Konferencja - wydarzenie o nazwie See Bloggers Łódź odbywające się na terenie centrum kultury EC1 w Łodzi w dniach 23-24 czerwca 2018 r. przeznaczone dla blogerów, youtuberów, twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy Uczestnikami;
 8. Regulamin – Regulamin Plebiscytu zorganizowanego przez Organizatora zawierający zasady Plebiscytu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora;
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez potencjalnego Uczestnika Konferencji polegająca na wypełnieniu i wysłaniu formularza online.

 

 • 3. Zasady Plebiscytu w kategorii Odkrycie Roku - nagroda od Twórców
 1. W kategorii Odkrycie Roku - nagroda od Twórców może wziąć udział każdy Uczestnik, który zgłosi swój kanał w dowolnych mediach społecznościowych, a w szczególności: bloga, kanału na Facebooku, Instagramie, YouTube.
 2. W kategorii Odkrycie Roku- nagroda od Twórców serwis monitoringu mediów społecznościowych Unamo wyłoni 100 (słownie: sto) osób z największymi zasięgami online spośród Uczestników. Kanały tych 100 (słownie: stu) uczestników będą opublikowane na stronie internetowej See Bloggers.
 3. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość oddania jednego głosu na wybranego Uczestnika wyłonionego zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Głosowanie będzie trwało do terminu określonego przez Organizatora. Informacja o terminie zakończenia głosowania zostanie ujawniona na stronie internetowej See Bloggers.
 4. Po zakończeniu głosowania zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu zostanie ogłoszona lista 10 (słownie: dziesięć) Uczestników z największą liczbą głosów, a o głównym zwycięzcy Plebiscytu w kategorii Odkrycie Roku - nagroda od Twórców zadecyduje Jury i ogłosi go oraz wręczy nagrody na Gali Influencera Roku.
 5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Plebiscycie w kategorii Odkrycie Roku - nagroda od Twórców. W celu rezygnacji Uczestnik powinien napisać wiadomość e-mail o treści: “Rezygnuję z udziału w Plebiscycie w kategorii Odkrycie Roku - nagroda od Twórców” wskazując swoje dane identyfikujące. Wiadomość e-mail powinna być wysłana z adresu e-mail Uczestnika użytego podczas rejestracji na adres e-mail: [email protected]

 

 • 4. Zasady Plebiscytu w innych kategoriach
 1. Nominacje w kategoriach Bloger, Twórca Wideo, Instagramer, Influencer Roku oraz Odkrycie Roku przyznawane będą autorom kanałów na podstawie zasięgów online wszystkich kanałów w różnych mediach społecznościowych, niezależnie od tego czy kanały te należą do Uczestników Konferencji.
 2. Zasięgi kanałów będą mierzone przez serwis monitoringu mediów społecznościowych Unamo.
 3. Unamo typuje po 10 (słownie: dziesięć) kanałów w mediach społecznościowych należących do influencerów w każdej z kategorii o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie największych zasięgów online, jakie osiągają.
 4. Po wytypowaniu przez Unamo po 10 (słownie: dziesięć) kanałów w mediach społecznościowych Jury decyduje o zwycięzcy w każdej z poszczególnych kategorii o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Zwycięzca każdej z poszczególnych kategorii o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu otrzymuje nagrodę główną.

 

 • 5. Gala Influencera Roku
 1. Nagrody we wszystkich kategoriach zostaną wręczone na Gali Influencera Roku, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 w miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej See Bloggers.
 2. Partner lub sponsor Konferencji, za uprzednią zgodą Organizatora, może według własnego uznania przyznać własne dodatkowe nagrody. Nagroda dodatkowa o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie w pełni sfinansowana przez odpowiednio Partnera lub Sponsora Konferencji przyznającego nagrodę dodatkową.
 3. W Jury Plebiscytu na Influencera Roku 2018 zasiadają specjaliści, dziennikarze oraz osoby znane w branży influencer marketingu. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej See Bloggers.
 4. Nagrody w Plebiscycie mają charakter niepieniężny i będą przedmiotami sponsorowanymi przez partnerów i sponsorów Konferencji. Organizator informuje o rodzaju nagród w poszczególnych kategoriach na stronie internetowej See Bloggers Galą Influencera Roku. Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone przez odpowiedniego partnera lub sponsora Konferencji.
 5. Gala Influencera Roku jest wydarzeniem zwieńczającym Plebiscyt na Influencera Roku.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Plebiscycie, Uczestnik może składać drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 2. Reklamację należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty ich wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, może on zwrócić się do Organizatora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

 

 • 7. Opodatkowanie Nagród
 1. Kwoty Nagród uzyskanych w Plebiscycie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
 2. W przypadku, gdy zwolnienie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie miało zastosowania, płatnikiem podatku jest partner lub sponsor wręczający nagrodę.
 3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszego Plebiscytu ust. 1 powyżej przestaje obowiązywać, a partner lub sponsor wręczający nagrodę oraz Uczestnik mają obowiązek stosowania aktualnie obowiązujących zasad podatkowych.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. W ramach Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się:
 1. nie używać aplikacji, programów komputerowych, ani algorytmów umożliwiających nieuczciwą automatyzację czynności związanych z Plebiscytem;
 2. nie rozsyłać dużej ilości informacji o jednakowej treści do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności informacji związanych nawet pośrednio z Promocją;
 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu SeeBloggers, Organizator może według własnego uznania wykluczyć Uczestnika z Plebiscytu oraz odmówić wydania nagrody.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.seebloggers.pl oraz możliwa do pobrania w formacie PDF.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, niemniej aktualizacje informacji dotyczących terminu i miejsca wydarzenia będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej See Bloggers.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Plebiscytu powinny być rozstrzygane polubownie.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin See Bloggers.
 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej See Bloggers.