Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.SeeBloggers.pl

 

§ I Postanowienia Ogólne

 

1.     Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników, Partnerów i Sponsorów Konferencji, których Organizatorem jest spółka See Bloggers sp. z o.o. , al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 5862296834, REGON: 361370444 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez sąd Gdańsk Północ pod numerem: 0000555610 reprezentowana przez Jakuba Zająca - Prezesa Zarządu, Marka Piaska - Wiceprezesa Zarządu zwana dalej See Bloggers lub Organizatorem.

2.     Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: See Bloggers sp. z o.o.

Zamawiający: osoba fizyczna dokonująca zapisu na newsletter seebloggers  poprzez formularz online dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wydarzenia: www.SeeBloggers.pl.

Konferencja: wydarzenie o nazwie See Bloggers odbywające się na terenie Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni w dniach 22-23 lipca 2017r. przeznaczone dla blogerów, youtuberów, twórców internetowych oraz przedstawicieli branży reklamowej mające na celu edukację i budowanie długoterminowych relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Rejestracja: proces zapisu dokonywany przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.SeeBloggers.pl) mający na celu uzyskanie Potwierdzenia Udziału uczestnictwa w Konferencji.

Strona wydarzenia: oficjalna strona internetowa Konferencji mająca na celu promocję wydarzenia o nazwie See Bloggers oraz umożliwiająca rejestrację uczestników znajdująca się pod adresem www.SeeBloggers.pl

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online znajdujący się na stronie www.SeeBloggers.pl.

Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Wydarzenia, która otrzymała od Organizatora Potwierdzenie udziału drogą elektroniczną.

Partner: osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych zapisów uczestniczy w Konferencji. Partnerem konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji.

Sponsor: osoba prawna, która na podstawie odrębnych przepisów przekazuje środki finansowe na rzecz Organizatora celem organizacji Wydarzenia oraz promocji własnej.

 

§ II Zgłoszenie udziału

 

1.     Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

2.     Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

3.     Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla twórców internetowych, blogerów i vlogerów.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw blogów, mediów społecznościowych użytkowników, adresów stron www oraz innych danych osób biorących udział w Konferencji niezbędnych do informowania o wydarzeniu lub przekazaniu informacji do partnera wydarzenia celem rozpoczęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy pomiędzy uczestnikiem, a Organizatorem lub partnerem wydarzenia.

6.     Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected], niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

7.     Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje wszystkie zgłoszenia i wybiera twórców internetowych, którzy zostaną zaproszone na wydarzenie.

8.     Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału nie później niż 10 dni po zakończonej rejestracji uczestników

9.     Organizator ma prawo odmówić Zamawiającemu udziału w konferencji bez podania przyczyny.

10.  Organizator nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi odmownych do Zamawiających, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Konferencji.

11.  Udział w konferencji dla zakwalifikowanych Uczestników jest darmowy.

12.  Organizator nie ponosi kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ani leczenia uczestników wydarzenia.

 

§ III Zmiana danych osobowych

 

1.     Zamawiający ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych za pośrednictwem Organizatora poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres [email protected]

2.     Zamawiający ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora w dowolnym momencie. Wymaga to bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: [email protected]

 

§ IV Ochrona danych osobowych

 

1.     Dane osobowe Zamawiających przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz przez okres 5 lat po zakończonym Wydarzeniu

2.     Zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji

3.     Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.

 

§ V Odpowiedzialność Uczestników

 

1.     Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2.     Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Sponsorów . Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected], niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji. Uczestnik wyraża zgodę na rzecz Organizatora do opublikowania zdjęć oraz filmów w konferencji i wykorzystania ich przez Organizatora lub wyznaczone przez niego podmioty w celach zmierzających do promocji wydarzeń organizowanych przez Organizatora, spółki zależne lub partnerów wydarzenia o ile Organizator wyrazi zgodę na takie działania.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za powstałe z jego winy zniszczenia.

 

§ VI Postanowienia końcowe

 

1.     Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.

4.     Akceptacja Regulaminu Konferencji stanowi jednoczesną zgodę na warunki zawarte w polityce prywatności Organizatora

5.     Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na [email protected] Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2016 roku.